Föreningens ordningsregler är avsedda att förenkla för medlemmen samt för den sittande styrelsen vid frågor kring tillbyggnad, ombyggnad och annan förändring. Förutom att följa stadgar och förordningar ska föreningen sträva efter att skapa en standard/policy gällande material och färgval vid etc. altanutbyggnad, staket och markisuppsättning. Det för att underlätta för den enskilde medlemmen samt skapa en enhetlighet genom hela föreningen. Uppsättning ska sedan ske fackmannamässigt och gällande regler ska följas vid lägenhetsförsäljning och nedmontering.

Medlemmen frågar alltid styrelsen när väsentlig förändring enligt stadgar ska göras.

Altan, staket och markiser:

Vid förändring eller utbyggnad ska medlemmen ansöka skriftligen med tydlig ritning hos styrelsen. Styrelsen ska ge sitt godkännande till utförande, typ och färg av markis. Antenner och paraboler får inte uppsättas utan styrelsens godkännande.

Ur föreningens stadgar:

27 §. Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärd i lägenheten som innefattar

 1. ingrepp i en bärande konstruktion,
 2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
 3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

På mark som ingår i upplåtelsen samt på eller i anslutning till lägenhetens utsida får bostadsrättshavaren utföra eller uppsätta arrangemang av permanent natur endast om så sker i enlighet med styrelsens anvisningar eller efter styrelsens godkännande.”

32 §. Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick. Detta gäller även marken, om sådan ingår i upplåtelsen.

Till lägenheten räknas:

 • lägenhetens väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt
 • lägenhetens inredning, utrustning, ledningar och övriga installationer
 • rökgångar
 • glas och bågar i lägenhetens fönster och dörrar
 • lägenhetens ytter- och innerdörrar samt svagströms anläggningar.

Med undantag för målning av radiatorer, svarar dock Bostadsrättshavaren inte för underhåll av anordningar för värme, vattenarmaturer eller ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet eller vatten som föreningen försett lägenheten med. Bostadsrättshavaren svarar inte heller för underhåll av rökgångar och ventilationskanaler om dessa tjänar fler än en lägenhet och inte heller för målning av utifrån synliga delar av ytterfönster och ytterdörrar.”

Övriga ordningsregler:

 • Bostadsrättshavare får inte heller bedriva yrkes- eller affärsverksamhet, utan styrelsens medgivande.
 • Tillstånd för all form av skyltning/affischering in- och utvändigt skall begäras. Tillstånd ska skriftligt utfärdas av styrelsen.
 • Bostadsrättshavaren ska före inflyttning teckna och upprätthålla hemförsäkring.